Skip to content

Privacyverklaring Niki van Bake Patisserie

Niki van Bake Patisserie, gevestigd aan de Lichtstraat 66, 5611 XA Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Niki van Bake Patisserie
Lichtstraat 66, 5611 XA Eindhoven
Telefoonnummer: 06-28544181
E-mail: info@nikivanbake.nl
Website: www.nikivanbake.nl | www.nikivanbake.com

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Niki van Bake Patisserie verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden
Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Niki van Bake Patisserie kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders wordt dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat Niki van Bake Patisserie zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met haar op via info@nikivanbake.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Niki van Bake Patisserie persoonsgegevens verwerkt
Niki van Bake Patisserie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Het verzenden van de nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
– Niki van Bake Patisserie verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Niki van Bake Patisserie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Niki van Bake Patisserie) tussen zit.

Hoe lang Niki van Bake Patisserie persoonsgegevens bewaart
Niki van Bake Patisserie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan 7 jaar (bewaartermijn Belastingdienst).
Zij hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

Personalia: 7 jaar (Bewaartermijn Belastingdienst)
Telefoonnummer: 7 jaar (Bewaartermijn Belastingdienst)
E-mailadres: 7 jaar (Bewaartermijn Belastingdienst)
Bankrekeningnummer: 7 jaar (Bewaartermijn Belastingdienst)

Delen van persoonsgegevens met derden
Niki van Bake Patisserie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit zij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Niki van Bake Patisserie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Niki van Bake Patisserie gebruikt
Niki van Bake Patisserie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die zij gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan zij hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Niki van Bake Patisserie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Niki van Bake Patisserie een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,  gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@nikivanbake.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Niki van Bake Patisserie jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ze reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Niki van Bake Patisserie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe Niki van Bake Patisserie persoonsgegevens beveiligt
Niki van Bake Patisserie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nikivanbake.nl.

Disclaimer

Niets van deze website mag worden weergegeven, bewerkt, uitgezonden, gekopieerd, overgebracht, gepubliceerd, verspreid, gewijzigd, gepost of geplaatst op andere websites of documenten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website, met inbegrip van audio-, video, foto en tekstmateriaal zijn voorbehouden en elk gebruik ervan zonder voorafgaande toestemming van Niki van Bake Patisserie is ten strengste verboden.